Chọn lựa 16 đề tài tốt nghiệp ngành luật: Luật lao động

1. LUẬT LAO ĐỘNG
1. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp laođộng tại tòa án ( tỉnh hoặc huyện nơi thực tập)
2. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động tại …..
3. Thực tiễn thi hành pháp luật về giao kết HĐLĐ tại các doanh nghiệp ở địa phương (tỉnh hoặc huyện nơi thực tập)
4. Thực tiễn thi hành pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ tại các doanh nghiệp ở địa phương (tỉnh hoặc huyện nơi thực tập)
5. Pháp luật về nội quy lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở…
6. Pháp luật về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở…
7. Pháp luật về kỷ luật sa thải và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở…
8. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở….
9. Trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp
10. Thực tiễn thi hành pháp luật về tiền lương trong các doanh nghiệp ở tỉnh hoặc huyện…..
11. Đình công và giải quyết đình công ở…
12. Bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện ở tỉnh hoặc huyện….
13. Bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực tiễn thực hiện ở tỉnh hoặc huyện….
14. Bảo hiểm y tế và thực tiễn thực hiện ở tỉnh hoặc huyện….
15. Bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện ở tỉnh hoặc huyện….
16. ……
Lưu ý: Các đề tài trên chỉ mang tính gợi ý. Học viên có thể tự nghĩ đề tài về các vấn đề nằm trong chương trình của luật lao động và gắn với địa phương của mình

You May Also Like

About the Author: admin