Chia sẻ quy trình cấp phép xây dựng

Quy trình cấp phép xây dựng cho các tòa nhà thương mại được dựa trên Đạo luật Mã an toàn, Quy định cho phép và Quy tắc xây dựng . Đánh giá kế hoạch và kiểm tra trang web được cung cấp để đảm bảo tất cả người dân California đều an toàn. Giấy phép…